Don't say you didn't know - Now you do !

Kränkning är ett paraplybegrepp där mobbning, trakasserier och övrig kränkande behandling ingår. Här ryms alla typer av dålig behandling som gör att någon känner sig led­sen, sårad och mindre värd.

Kränkande behandling är det ord som används för att i lag förbjuda kränkningar som inte har samband med diskriminerings­grunderna. Kränkande behandling definieras som ett uppträdande som kränker en elevs värdighet.

Mobbning är upprepade kränkningar mot en person under en viss tid. Den som är utsatt riskerar att hamna i ett underläge och har svårt att försvara sig.

Diskriminering är när en vuxen i skolan, t.ex. en lärare, missgynnar eller behandlar en elev sämre än andra och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörig­het, religion och annan trosuppfattning, funk­tionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Trakasserier är när någon blir kränkt uti­från någon av de sju diskrimineringsgrunder­na eller blir utsatt för sexuella trakasserier. Det räcker med en händelse för att någon ska göra sig skyldig till trakasserier.

Plan mot kränkande behandling och diskrimering är en plan som skolor ska upprätta varje år. Planen innehåller information om skolans arbete mot kränk­ningar och diskriminering. Planen kallas ibland även för likabehandlingsplan.

    Min profilbild
    (Om mig : Klicka på ★ bild)